Verkoops- en betalingsvoorwaarden

 1. Het ondertekenen van een prijsbestek of een bestelbon via geschriften of via mail, evenals het aanvaarden van een factuur, impliceert de volledige instemming van de klant.
 2. Bij verbreking van een overeenkomst is een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% van het verkoops- of aannemingsbedrag.
 3. De gefactureerde bedragen en de verschuldigde Btw zijn contant betaalbaar, tenzij anders tussen de partijen is overeengekomen. Dit betekent dat de klant onmiddellijk na ontvangst van de factuur het verschuldigde factuurbedrag, inclusief Btw, zal betalen via overschrijving op het bankrekeningnummer  vermeld op de voorzijde van de factuur.
 4. Gelieve de betaling uit te voeren door overschrijving op de bankrekeningnummer vermeld op de voorzijde van de factuur
 5. Bij de betaling dient steeds het factuurnummer te worden vermeld.
 6. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder dat daartoe enige schriftelijke aanmaning vereist is, een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand vertraging, berekend op het totale factuurbedrag inclusief Btw, in toepassing van het artikel 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke vordering die EcoDynamic maakt om de achterstallige factuurbedragen te innen en elke andere schade die EcoDynamic lijdt door de niet-betaling, worden vanaf de 30ste dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de klant met een minimum van
  10% van het achterstallige factuurbedrag inclusief Btw of 150,00 € al naargelang het hoogste bedrag, dit eveneens in toepassing van artikel 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Wanneer de achterstallige factuurbedragen inclusief Btw, na schriftelijke verwittiging via brief of mail, niet betaald worden, heeft EcoDynamic het recht alle verdere werkzaamheden voor de klant te schorsen. Alle gevolgen verbonden aan deze schorsing vallen ten laste van de klant.
 9. Voor alle geschillen tussen de partijen is uitsluitend de Rechtbank van Gent bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring van meerdere verweerders.
 10. Eventuele bezwaren of klachten moeten, om geldig te zijn, uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan EcoDynamic.
 11. Alle goederen blijven eigendom van EcoDynamic tot de volledige vereffening van het totale factuurbedrag, inclusief Btw. Alle risico’s zijn ten laste van de klant.
 12. EcoDynamic heeft het recht om reeds geleverde maar nog niet geplaatste materiaal reeds te factureren vanaf de dag van de levering op werfadres of in magazijn EcoDynamic.
 13. Deze voorwaarden gelden steeds tussen partijen, tenzij in onderling en schriftelijk akkoord anders werd bedongen.